Futuro imperfeito e o futuro perfeito

Qual é a diferennça entre o futuro imperfeito e o futuro perfeito?